Economy Inn

2218 Spring Street, Paso Robles
805.238.3412